Przejdź do treści

regulamin konkursu „Łap Donuty”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin konkursowy (zwany dalej Regulaminem) określa warunki, na jakich odbywa

się konkurs pod nazwą „Dooti Donuts” (zwany dalej Konkursem).

2. Organizatorem Konkursu jest spółka ART FM sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rynek

Główny 6, NIP: 677-19-41-749, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS 0000122565, kapitał zakładowy 90.000 PLN (opłacony w

całości) (zwana dalej Organizatorem).

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie internetowej

pod adresem: http://dootidonuts.pl (zwanej dalej Stroną).

4. Sponsorem nagrody jest marka Dooti Donuts

5. ART FM sp. z o.o. organizuje Konkurs w celu propagowania informacji o Dooti Donuts.

§ 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej Uczestnikami) mogą być osoby pełnoletnie, mające

pełną zdolność do czynności prawnych i przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w

czasie trwania Konkursu.

2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za zgodą przedstawiciela

ustawowego (tj. rodzica lub opiekuna prawnego), który odbiera dalej zdefiniowaną Nagrodę w

przypadku jej wygrania przez osobę niepełnoletnią.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora lub Sponsora, osoby pozostające

z tymi podmiotami w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje

się przepisy o zleceniu oraz członkowie rodzin wszystkich wskazanych powyżej osób do

drugiego stopnia pokrewieństwa.

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień

Regulaminu w całości, z zobowiązaniem do jego przestrzegania, z potwierdzeniem, iż Uczestnik

spełnia warunki udziału w Konkursie oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych

osobowych w rozumieniu i zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29

sierpnia 1997 roku (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.) (zwana dalej

Ustawą) w bazie danych osobowych Uczestników prowadzonych przez Organizatora dla celo-

́w Konkursu, w tym w celu przesyłania dalej zdefiniowanych Nagród, zaś w przypadku wyłonienia

danego Uczestnika jako dalej zdefiniowanego Zwycięzcę – na opublikowanie jego imienia,

nazwiska, miejscowości lub wizerunku na liście dalej zdefiniowanych Zwycięzców.

§3 Zasady Konkursu

1. Konkurs rozpocznie się 01.02.2021 r. o godz. 15:00 i będzie trwać do 11.02.2021 r. do godz.

23:59.

2. Zadaniem Uczestników Konkursu będzie kreatywne nagranie formatu STORIES na FACEBOOKU

lub INSTAGRAMIE przy użyciu filtru AR marki Dooti Donuts pt.” Złap Donuta” i

wzięcie udziału w zadaniu złapania jak największej ilości donutów w przeciągu 15 sekund. Kolejno

uczestnik musi na nagranym STORIES z użyciem filtru „Złap Donuta” oznaczyć profil

@DootiDonuts i udostępnić je publicznie.

3. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 12.01.2021 r do godziny 20:00 w poscie na oficjalnym Fanpage-

’u Dooti Donuts na Facebooku (https://www.facebook.com/dootidoonuts/ ) oraz na Instagramie

(www.instagram.com/dootidonuts).

4. Nad prawidłowym przebiegiem Akcji i przyznaniem nagrody będą czuwać Osoby Odpowiedzialne

powołane przez Organizatora (Jury). W skład Jury wchodzą 3 osoby ze strony Organizatora.

5. Decyzję o wyborze Zwycięzców podejmuje Jury w 100% samodzielnie na podstawie subiektywnej

oceny opublikowanych Stories na Facebooku i Instagramie. Nie ma możliwości podważenia

wyboru Jury.

6. Liczba opublikowanych Stories przez jednego Uczestnika w ramach konkursu nie wpływa na

ostateczną decyzję Jury.

7. Nagrodą główną w konkursie będą 5 (słownie: pięć) głośników JBL CLIP 4. Każdy z pięciu

zwycięzców otrzymuje jedną sztukę nagrody.

8. Nagrody nie będą podlegać wymianie na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe. Rezygnacja

z części Nagrody oznacza rezygnację z całości Nagrody. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw

i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można

przenosić na inne osoby i podmioty.

9. W celu pozyskania danych niezbędnych do przekazania Nagrody Zwycięzca będzie zobowia-

̨zany do kontaktu z Organizatorami Konkursu poprzez wysłanie wiadomości prywatnej wraz z

podaniem swojego imienia i nazwiska oraz adresu korespondencyjnego na profil https://www.

facebook.com/dootidonuts/.

10. Termin wysyłania wiadomości mija 16.02.2021 r. o godz. 16:00. Brak przesłania przez Zwycie-

̨zców wiadomości z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 12 w wyznaczonym przez Organizatora

terminie będzie uznany za odstąpienie przez Zwycięzcę od udziału w Konkursie oraz

będzie skutkować utratą przez niego prawa do Nagrody.

11. Nagrody zostaną dostarczone do zwycięzców pocztą na wskazany przez zwycięzce adres w

ciągu 14 dni roboczych od daty kontaktu zwycięzców z marką Dooti Donuts.

§ 4 Dane osobowe

1. Administratorem zbioru danych osobowych Uczestników (w tym Zwycięzców) będzie spółka

ART FM sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rynek Główny 6, NIP: 677-19-41-749. Celem

przetwarzania tych danych będzie przeprowadzenie Konkursu i wydanie Nagrody.

2. Uczestnikom (w tym Zwycięzcom) przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych

oraz prawo żądania ich poprawiania i usunięcia, zgodnie z Ustawą.

§ 5 Wykluczenie z Konkursu

1. Reklamacje dotyczące Konkursu, w tym dotyczące decyzji o wykluczeniu z Konkursu mogą

być składane przez Uczestników za pomocą wiadomości na Facebooku na oficjalnym profilu

Dooti Donuts (https://www.facebook.com/dootidoonuts/) nie później niż do dnia 16.02.2021 r.

do godziny 12:00.

2. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane personalne Uczestnika, numer telefonu oraz

podstawę reklamacji.

3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż do dnia

20.02.2021 r. do godziny 16:00.

4. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pomocą

wiadomości e-mail do dnia 20.02.2021 r. do godziny 20:00. Decyzje Organizatora w postępowaniu

reklamacyjnym są ostateczne.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ

na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to

na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o ewentualnej zmianie Regulaminu

zostanie zamieszczona w treści posta konkursowego.

4. Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora.

5. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez

sąd właściwy miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach

losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).