Przejdź do treści

REGULAMIN KONKURSU „Mówi Donut do Donuta III”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin konkursowy (zwany dalej Regulaminem) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Mówi Donut do Donuta III” (zwany dalej Konkursem).
 2. Organizatorem Konkursu jest spółka ART FM sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rynek Główny 6, NIP: 677-19-41-749, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000122565, kapitał zakładowy 90.000 PLN (opłacony w całości) (zwana dalej Organizatorem).
 3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie internetowej pod adresem: http://dootidonuts.pl (zwanej dalej Stroną).
 4. Sponsorem nagrody jest marka Dooti Donuts
 5. ART FM sp. z o.o. organizuje Konkurs w celu propagowania informacji o Dooti Donuts.

§ 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej Uczestnikami) mogą być osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych i przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w czasie trwania Konkursu.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego (tj. rodzica lub opiekuna prawnego), który odbiera dalej zdefiniowaną Nagrodę w przypadku jej wygrania przez osobę niepełnoletnią.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora lub Sponsora, osoby pozostające z tymi podmiotami w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu oraz członkowie rodzin wszystkich wskazanych powyżej osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.
 4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu w całości, z zobowiązaniem do jego przestrzegania, z potwierdzeniem, iż Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w rozumieniu i zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.) (zwana dalej Ustawą) w bazie danych osobowych Uczestników prowadzonych przez Organizatora dla celów Konkursu, w tym w celu przesyłania dalej zdefiniowanych Nagród, zaś w przypadku wyłonienia danego Uczestnika jako dalej zdefiniowanego Zwycięzcę – na opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości lub wizerunku na liście dalej zdefiniowanych Zwycięzców.  

§3 Zasady Konkursu

 1. Konkurs rozpocznie się 11.05.2021 r. o godz. 12:00 i będzie trwać do  20.03.2021 r. do godz. 11:59.
 2. Uczestnik konkursu musi być fanem profilu Facebookowego (https://www.facebook.com/dootidoonuts/), a następnie wymyśleć kreatywną odpowiedź pasującą w puste miejsce na chmurkach grafiki konkursowej, – opublikowanie odpowiedzi w komentarzu pod postem na profilu społecznościowym marki. Post zostanie opublikowany na Facebooku (https://www.facebook.com/dootidoonuts/ ) 11.05.2021r. o godzinie 12:00. Komplet wszystkich powyższych elementów nazywany jest dalej Zgłoszeniem.
 3. Każdy użytkownik jest uprawniony do jednego zgłoszenia.
 4. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 21.05.2021 do godziny 17.00 w poście na oficjalnym Fanpage’u Dooti Donuts na Facebooku (https://www.facebook.com/dootidoonuts/ ).
 5. Nad prawidłowym przebiegiem Akcji i przyznaniem nagrody będą czuwać Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (Jury). W skład Jury wchodzą 3 osoby ze strony Organizatora.
 6. Decyzję o wyborze Zwycięzcy podejmuje Jury w 100% samodzielnie na podstawie subiektywnej oceny zrobionych opublikowanych zrzutów ekranu. Nie ma możliwości podważenia wyboru Jury.
 7. Jury wybierze 3 Zwycięzców spośród wszystkich zgłoszeń pod konkursowym postem na profilu na Facebooku.
 8. Nagrodami głównymi  będą zestawy składające się z dmuchanego koła Dooti Donuts oraz Tacka zawierająca Donuty Dooti Donuts.
 9. Nagrody nie będą podlegać wymianie na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe. Rezygnacja z części Nagrody oznacza rezygnację z całości Nagrody. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
 10. W celu pozyskania danych niezbędnych do przekazania Nagrody Zwycięzca będzie zobowiązany do kontaktu z Organizatorami Konkursu poprzez wysłanie wiadomości prywatnej wraz z podaniem swojego imienia i nazwiska oraz adresu korespondencyjnego na profil https://www.facebook.com/dootidonuts/.
 11. Termin wysyłania wiadomości mija 24.05.2021 r. o godz. 14:00. Brak przesłania przez zwycięzców wiadomości z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 9 w wyznaczonym przez Organizatora terminie będzie uznany za odstąpienie przez Zwycięzcę od udziału w Konkursie oraz będzie skutkować utratą przez niego prawa do Nagrody.
 12. Nagrody zostaną dostarczone do zwycięzców pocztą na wskazany przez zwycięzce adres – o wszystkich szczegółach Zwycięzcy zostaną poinformowani w wiadomości prywatnej na Facebooku.

§ 4 Dane osobowe

 1. Administratorem zbioru danych osobowych Uczestników (w tym Zwycięzców) będzie spółka ART FM sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rynek Główny 6, NIP: 677-19-41-749. Celem przetwarzania tych danych będzie przeprowadzenie Konkursu i wydanie Nagrody.
 2. Uczestnikom (w tym Zwycięzcom) przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania i usunięcia, zgodnie z Ustawą.

§ 5 Wykluczenie z Konkursu

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu, w tym dotyczące decyzji o wykluczeniu z Konkursu mogą być składane przez Uczestników za pomocą wiadomości na Facebooku na oficjalnym profilu Dooti Donuts (https://www.facebook.com/dootidoonuts/) nie później niż do dnia 24.05.2021 r. do godziny 17:00.
 2. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane personalne Uczestnika, numer telefonu oraz podstawę reklamacji.
 3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż do dnia 26.05.2021 r. do godziny 16:00.
 4. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pomocą wiadomości e-mail do dnia 27.04.2021 r. do godziny 17:00. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o ewentualnej zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona w treści posta konkursowego.
 4. Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora.
 5. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).