Przejdź do treści

REGULAMIN KONKURSU „Tłusty Czwartek z Dooti Donuts 2022 – INSTAGRAM”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin konkursowy (zwany dalej Regulaminem) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Tłusty Czwartek z Dooti Donuts 2022” (zwany dalej Konkursem).
 2. Organizatorem Konkursu jest spółka ART FM sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rynek Główny 6, NIP: 677-19-41-749, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000122565, kapitał zakładowy 90.000 PLN (opłacony w całości) (zwana dalej Organizatorem).
 3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie internetowej pod adresem: https://www.dootidonuts.pl (zwanej dalej Stroną).
 4. Sponsorem nagrody jest marka Dooti Donuts
 5. ART FM sp. z o.o. organizuje Konkurs w celu propagowania informacji o Dooti Donuts.

§ 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej Uczestnikami) mogą być osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych i przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w czasie trwania Konkursu.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego (tj. rodzica lub opiekuna prawnego), który odbiera dalej zdefiniowaną Nagrodę w przypadku jej wygrania przez osobę niepełnoletnią.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora lub Sponsora, osoby pozostające z tymi podmiotami w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu oraz członkowie rodzin wszystkich wskazanych powyżej osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.
 4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu w całości, z zobowiązaniem do jego przestrzegania, z potwierdzeniem, iż Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w rozumieniu i zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.) (zwana dalej Ustawą) w bazie danych osobowych Uczestników prowadzonych przez Organizatora dla celów Konkursu, w tym w celu przesyłania dalej zdefiniowanych Nagród, zaś w przypadku wyłonienia danego Uczestnika jako dalej zdefiniowanego Zwycięzcę – na opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości lub wizerunku na liście dalej zdefiniowanych Zwycięzców.

§3 Zasady Konkursu

 1. Konkurs rozpocznie się 24.02.2022r. o godz. 10:00 i będzie trwać do 27.02.2022 r. do godz. 23:59.
 2. Uczestnik konkursu musi obserwować oficjalny profil na Instagramie (https://www.instagram.com/dootidonuts/), a następnie udostępnić za pomocą InstaStories zdjęcie z Donutem Dooti Donuts oraz oznaczyć na InstaStories profil @DootiDonuts – Opublikowane i poprawnie ozna- czone stories zostaną zapisane w highlights profilu. Post konkursowy zostanie opublikowany na Instagramie (https://www.instagram.com/dootidonuts/) 24.02.2022r. o godzinie 10:00.  Komplet wszystkich powyższych elementów nazywany jest dalej Zgłoszeniem. 
 3. Każdy użytkownik jest uprawniony do jednego zgłoszenia.
 4. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 02.03.2022 do godziny 15:00 na Instagramie Dooti Donuts (https://www.instagram.com/dootidonuts/).
 5. Nad prawidłowym przebiegiem Akcji i przyznaniem nagrody będą czuwać Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (Jury). W skład Jury wchodzą 3 osoby ze strony Organizatora.
 6. Decyzję o wyborze Zwycięzcy podejmuje Jury w 100% samodzielnie na podstawie subiektywnej oceny zrobionych opublikowanych zrzutów ekranu. Nie ma możliwości podważenia wyboru Jury.
 7. Jury wybierze 3 Zwycięzców spośród wszystkich prawidłowo oznaczonych zgłoszeń w Stories Instagramie.
 8. Nagrodami głównymi dla każdego zwycięzcy będzie Aparat FUJIFILM Instax Mini 11. 
 9. Nagrody nie będą podlegać wymianie na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe. Rezygnacja z części Nagrody oznacza rezygnację z całości Nagrody. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
 10. W celu pozyskania danych niezbędnych do przekazania Nagrody Zwycięzca będzie zobowiązany do kontaktu z Organizatorami Konkursu poprzez wysłanie wiadomości prywatnej wraz z podaniem swojego imienia i nazwiska, nr telefonu oraz adresu korespondencyjnego na profil https://www.facebook.com/dootidonuts/ lub na profil https://www.instagram.com/dootidonuts/.
 11. Termin wysyłania wiadomości mija 07.03.2022 r. o godz. 12:00. Brak przesłania przez zwycięzców wiadomości z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 9 w wyznaczonym przez Organizatora terminie będzie uznany za odstąpienie przez Zwycięzcę od udziału w Konkursie oraz będzie skutkować utratą przez niego prawa do Nagrody.
 12. Nagrody zostaną dostarczone do zwycięzców pocztą na wskazany przez zwycięzce adres – o wszystkich szczegółach Zwycięzcy zostaną poinformowani w wiadomości prywatnej na Instagramie.

§ 4 Dane osobowe

 1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1781 ze zm.).
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przeprowadzane w celu przeprowadzenia Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz dokonania właściwych rozliczeń podatkowych.
 3. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 4. Każdy Uczestnik ma prawo na warunkach określonych w RODO do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) swoich danych; usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego wskazanego w ustawie o ochronie danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa podania danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie i odbiór Nagrody.
 6. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, a po zakończeniu Konkursu i rozpatrzeniu ewentualnej reklamacji – przez okres wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 7. Dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 8. Dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim.

§ 5 Wykluczenie z Konkursu

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu, w tym dotyczące decyzji o wykluczeniu z Konkursu mogą być składane przez Uczestników za pomocą wiadomości na Facebooku na oficjalnym profilu Dooti Donuts (https://www.facebook.com/dootidoonuts/) nie później niż do dnia 08.03.2022 r. do godziny 17:00.
 2. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane personalne Uczestnika, numer telefonu oraz podstawę reklamacji.
 3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż do dnia 09.03.2022 r. do godziny 15:00.
 4. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pomocą wiadomości e-mail do dnia 09.03.2022 r. do godziny 14:00. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o ewentualnej zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona w treści posta konkursowego.
 4. Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora.
 5. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).