Przejdź do treści

REGULAMIN KONKURSU „Walentynki z Dooti Donuts”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin konkursowy (zwany dalej Regulaminem) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Walentynki z Dooti Donuts” (zwany dalej Konkursem).
 1. Organizatorem Konkursu jest spółka ART FM sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rynek Główny 6, NIP: 677-19-41-749, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000122565, kapitał zakładowy 90.000 PLN (opłacony w całości) (zwana dalej Organizatorem).
 1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie internetowej pod adresem: http://dootidonuts.pl (zwanej dalej Stroną).
 1. Sponsorem nagrody jest marka Dooti Donuts
 1. ART FM sp. z o.o. organizuje Konkurs w celu propagowania informacji o Dooti Donuts.

§ 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej Uczestnikami) mogą być osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych i przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w czasie trwania Konkursu.
 1. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego (tj. rodzica lub opiekuna prawnego), który odbiera dalej zdefiniowaną Nagrodę w przypadku jej wygrania przez osobę niepełnoletnią.
 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora lub Sponsora, osoby pozostające z tymi podmiotami w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu oraz członkowie rodzin wszystkich wskazanych powyżej osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.
 1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu w całości, z zobowiązaniem do jego przestrzegania, z potwierdzeniem, iż Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w rozumieniu i zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.) (zwana dalej Ustawą) w bazie danych osobowych Uczestników prowadzonych przez Organizatora dla celów Konkursu, w tym w celu przesyłania dalej zdefiniowanych Nagród, zaś w przypadku wyłonienia danego Uczestnika jako dalej zdefiniowanego Zwycięzcę – na opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości lub wizerunku na liście dalej zdefiniowanych Zwycięzców.

 

§3 Zasady Konkursu

 1. Konkurs rozpocznie się 13.02.2021 r. o godz. 8:00 i będzie trwać do  21.02.2021 r. do godz. 23:59.
 1. Zadaniem Uczestników Konkursu będzie odpowiedzenie na pytanie konkursowe umieszczone w poście: „Komu podarowalibyście naszego Donuta LOVE? Dajcie znać w komentarzu wraz z najlepszym pomysłem na randkę z donutami!” . Post zostanie opublikowany na Facebooku (https://www.facebook.com/dootidoonuts/ ) oraz na Instagramie (www.instagram.com/dootidonuts) 13.02.2021r. o godzinie 8:00.
 1. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 23.02.2021 o godzinie 16.00 w poście na oficjalnym Fanpage’u Dooti Donuts na Facebooku (https://www.facebook.com/dootidoonuts/ ) oraz na Instagramie (www.instagram.com/dootidonuts).
 2. Nad prawidłowym przebiegiem Akcji i przyznaniem nagrody będą czuwać Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (Jury). W skład Jury wchodzą 3 osoby ze strony Organizatora.
 3. Decyzję o wyborze Zwycięzcy podejmuje Jury w 100% samodzielnie na podstawie subiektywnej oceny zrobionych opublikowanych zrzutów ekranu. Nie ma możliwości podważenia wyboru Jury.
 4. Każdy uczestnik, może wziąć udział w konkursie tylko raz, publikując komentarz tylko w 1 serwisie. W przypadku publikacji komentarza z odpowiedzią zarówno pod postem na Facebooku jak i Instagramie, tylko 1 komentarz będzie brany pod uwagę.
 5. Jury wybierze 3 Zwycięzców spośród wszystkich zgłoszeń pod konkursowym postem na profilu na Facebooku, oraz 3 Zwycięzców spośród wszystkich zgłoszeń pod konkursowym postem na profilu na Instagramie.
 6. Nagrodami głównymi będzie 6 x tacka zawierająca Donuty Dooti Donuts
 7. Nagrody nie będą podlegać wymianie na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe. Rezygnacja z części Nagrody oznacza rezygnację z całości Nagrody. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
 8. W celu pozyskania danych niezbędnych do przekazania Nagrody Zwycięzca będzie zobowiązany do kontaktu z Organizatorami Konkursu poprzez wysłanie wiadomości prywatnej wraz z podaniem swojego imienia i nazwiska oraz adresu korespondencyjnego na profil https://www.facebook.com/dootidonuts/.
 1. Termin wysyłania wiadomości mija 28.02.2021 r. o godz. 14:00. Brak przesłania przez Zwycięzców wiadomości z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 9 w wyznaczonym przez Organizatora terminie będzie uznany za odstąpienie przez Zwycięzcę od udziału w Konkursie oraz będzie skutkować utratą przez niego prawa do Nagrody.
 2. Nagrody zostaną dostarczone do zwycięzców pocztą na wskazany przez zwycięzce adres –
  o wszystkich szczegółach Zwycięzcy zostaną poinformowani w wiadomości prywatnej na Facebooku.

§ 4 Dane osobowe

 1. Administratorem zbioru danych osobowych Uczestników (w tym Zwycięzców) będzie spółka ART FM sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rynek Główny 6, NIP: 677-19-41-749. Celem przetwarzania tych danych będzie przeprowadzenie Konkursu i wydanie Nagrody.
 2. Uczestnikom (w tym Zwycięzcom) przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania i usunięcia, zgodnie z Ustawą.

§ 5 Wykluczenie z Konkursu

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu, w tym dotyczące decyzji o wykluczeniu z Konkursu mogą być składane przez Uczestników za pomocą wiadomości na Facebooku na oficjalnym profilu Dooti Donuts (https://www.facebook.com/dootidoonuts/) nie później niż do dnia 24.02.2021 r. do godziny 17:00.
 2. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane personalne Uczestnika, numer telefonu oraz podstawę reklamacji.
 3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż do dnia 28.02.2021 r. do godziny 16:00.
 4. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pomocą wiadomości e-mail do dnia 02.03.2021 r. do godziny 20:00. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o ewentualnej zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona w treści posta konkursowego.
 4. Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora.
 5. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).