Przejdź do treści

REGULAMIN KONKURSU „Znajdź Czapkę Świętego Mikołaja z Dooti Donuts”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin konkursowy (zwany dalej Regulaminem) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Znajdź Czapkę Świętego Mikołaja z Dooti Donuts” (zwany dalej Konkursem).
 1. Organizatorem Konkursu jest spółka ART FM sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rynek Główny 6, NIP: 677-19-41-749, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000122565, kapitał zakładowy 90.000 PLN (opłacony w całości) (zwana dalej Organizatorem).
 1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie internetowej pod adresem: https://www.dootidonuts.pl (zwanej dalej Stroną).
 1. Sponsorem nagrody jest marka Dooti Donuts.
 2. ART FM sp. z o.o. organizuje Konkurs w celu propagowania informacji o Dooti Donuts.

§ 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej Uczestnikami) mogą być osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych i przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w czasie trwania Konkursu.
 1. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego (tj. rodzica lub opiekuna prawnego), który odbiera dalej zdefiniowaną Nagrodę w przypadku jej wygrania przez osobę niepełnoletnią.
 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora lub Sponsora, osoby pozostające z tymi podmiotami w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu oraz małżonkowie, członkowie rodzin i powinowaci wszystkich wskazanych powyżej osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.

 §3 Zasady Konkursu

 1. Konkurs rozpocznie się 15.12.2021r. o godz. 18:00 i będzie trwać do 22.12.2021 r. do godz. 23:59.
 1. Uczestnik konkursu musi wejść bezpośrednio lub przez post w Social Mediach marki Dooti Donuts na stronę WWW Dooti Donuts (https://dootidonuts.pl/) i znaleźć ukrytą „Czapkę Mikołaja”.
  Po odnalezieniu Czapki, uczestnik zostanie przekierowany do postu konkursowego na Facebooku, gdzie ma za zadanie napisać w komentarzu pod tym postem odpowiedź konkursową na pytanie: „W którym miejscu naszego Domu na naszej stronie to Ty ukryłbyś/ukryłabyś czapkę i dlaczego tam? Post przekierowujący uczestnika na stronę WWW z konkursem zostanie opublikowany na Facebooku (https://www.facebook.com/dootidoonuts/ ), oraz Instagramie (https://www.instagram.com/dootidonuts/) 15.12.2021r. o godzinie 12:00.
  Komplet wszystkich powyższych elementów nazywany jest dalej Zgłoszeniem.
 2. Każdy użytkownik jest uprawniony do jednego zgłoszenia.
 1. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 23.12.2021 do godziny 17:00 w poście na oficjalnym Fanpage’u Dooti Donuts na Facebooku (https://www.facebook.com/dootidoonuts/), oraz na Instagramie Dooti Donuts (https://www.instagram.com/dootidonuts/).
 2. Nad prawidłowym przebiegiem Akcji i przyznaniem nagrody będą czuwać Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (Jury). W skład Jury wchodzą 3 osoby ze strony Organizatora.
 3. Decyzję o wyborze Zwycięzcy podejmuje Jury w 100% samodzielnie na podstawie subiektywnej oceny udzielonych odpowiedzi. Nie ma możliwości podważenia wyboru Jury.
 4. Jury wybierze 10 Zwycięzców spośród wszystkich zgłoszeń pod konkursowym postem na profilu na Facebooku.
 5. Nagrodami głównymi dla 5 pierwszych zwycięzców będzie zestaw 2 kart Unlimited (dla zwycięzcy i dla okaziciela) do kina Cinema City  do wykorzystania we wszystkich kinach w Polsce. Kolejne 5 osób (miejsca 6.-10.) otrzyma pufę Dooti Donuts.
 1. Nagrody nie będą podlegać wymianie na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe. Rezygnacja z części Nagrody oznacza rezygnację z całości Nagrody. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
 2. W celu pozyskania danych niezbędnych do przekazania Nagrody Zwycięzca będzie zobowiązany do kontaktu z Organizatorami Konkursu poprzez wysłanie wiadomości prywatnej wraz z podaniem swojego imienia i nazwiska, nr telefonu oraz adresu korespondencyjnego na profil https://www.facebook.com/dootidonuts/ lub na profil https://www.instagram.com/dootidonuts/.
 1. Termin wysyłania wiadomości mija 31.12.2021 r. o godz. 12:00. Brak przesłania przez zwycięzców wiadomości z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 9 w wyznaczonym przez Organizatora terminie będzie uznany za odstąpienie przez Zwycięzcę od udziału w Konkursie oraz będzie skutkować utratą przez niego prawa do Nagrody.
 2. Nagrody zostaną dostarczone do zwycięzców pocztą na wskazany przez zwycięzce adres –
  o wszystkich szczegółach Zwycięzcy zostaną poinformowani w wiadomości prywatnej na Facebooku.

§ 4 Dane osobowe

 1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1781 ze zm.). 
 2. Przetwarzanie danych Uczestnika odbywa się na podstawie jego dobrowolnej zgody wyrażonej w celu udziału w konkursie.
 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przeprowadzane w celu przeprowadzenia Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz dokonania właściwych rozliczeń podatkowych.
 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 1. Każdy Uczestnik ma prawo na warunkach określonych w RODO do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) swoich danych; usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego wskazanego w ustawie o ochronie danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa podania danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie i odbiór Nagrody. 
 1. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, a po zakończeniu Konkursu i rozpatrzeniu ewentualnej reklamacji – przez okres wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 1. Dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 1. Dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim.

§ 5 Wykluczenie z Konkursu

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu, w tym dotyczące decyzji o wykluczeniu z Konkursu mogą być składane przez Uczestników za pomocą wiadomości na Facebooku na oficjalnym profilu Dooti Donuts (https://www.facebook.com/dootidoonuts/) nie później niż do dnia 28.12.2021 r. do godziny 15:00.
 2. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane personalne Uczestnika, numer telefonu oraz podstawę reklamacji.
 3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż do dnia 31.12.2021 r. do godziny 15:00.
 4. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pomocą wiadomości e-mail do dnia 03.01.2022 r. do godziny 14:00. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o ewentualnej zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona w treści posta konkursowego.
 4. Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora.
 5. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).