Przejdź do treści

REGULAMIN KONKURSU „KREATOR Dooti Donuts – Stwórz Influencer Donuta”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin konkursowy (zwany dalej Regulaminem) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „KREATOR Dooti Donuts – Stwórz Influencer  Donuta”” (zwany dalej Konkursem). 
 1. Organizatorem Konkursu jest GETHERO sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krakowska 29, NIP: 6422878449, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000226250, NIP: 6422878449, REGON: 24001205200000, o kapitale zakładowym w wysokości 66 000 PLN, adres e- mail: hello@gethero.pl (dalej: „Organizator”)
 1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie internetowej pod adresem: https://dootidonuts.pl/kreator/ (zwanej dalej Stroną). 
 1. Sponsorem nagrody jest właściciel marki Dooti Donuts.
 2. GetHero sp. z o.o. organizuje Konkurs w celu propagowania informacji o Dooti Donuts.

§ 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie i niepełnoletnie przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w czasie trwania Konkursu., zwane dalej „Uczestnikami” lub „Uczestnikami Konkursu”, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 poniżej. 
 1. Osoby niepełnoletnie oraz pełnoletnie niemające pełnej zdolności do czynności prawnych, biorące udział w Konkursie muszą posiadać pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. Skan, podpisanej przez przedstawiciela ustawowego, zgody na uczestnictwo w Konkursie przedstawić musi Zwycięzca do dnia wskazanego w §3 ust. 11. Brak przedstawienia zgody na udział w Konkursie będzie uznany za odstąpienie przez Zwycięzcę od udziału w Konkursie oraz będzie skutkować utratą przez niego prawa do Nagrody. 
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora lub Sponsora, osoby pozostające z tymi podmiotami w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu oraz członkowie rodzin wszystkich wskazanych powyżej osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.
 3. Uczestnik oświadcza, że:
  a) jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na wzięcie udziału w Konkursie,
  b) zapoznał się z treścią Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu,
  c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje,
  d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§3 Zasady Konkursu

 1. 1. Konkurs rozpocznie się 06.09.2023 r. o godz. 9:00 i będzie trwać do 24.09.2023 r. do godz. 23:59.
 2. Zadaniem uczestników konkursu jest poprzez Kreator Donutów na stronie https://dootidonuts.pl/kreator/ stworzyć autorskiego Donuta – Influencer Donuta. Następnym krokiem jest opublikowanie w komentarzu pod specjalnie przygotowanym postem konkursowym na profilu społecznościowym marki na Facebooku wygenerowanej grafiki z autorskim projektem Donuta i napisanie w komentarzu, dlaczego stworzony Donut pasuje do świata Influencerów.  Post zostanie opublikowany na Facebooku (https://www.facebook.com/dootidoonuts/ ) 06.09.2023 r. o godzinie 12:00. Komplet wszystkich powyższych elementów nazywany jest dalej Zgłoszeniem. 
 3. Zwycięzca zostanie ogłoszony 28.09.2023 do godziny 17.00 w poście na oficjalnym Fanpage’u Dooti Donuts na Facebooku (https://www.facebook.com/dootidoonuts/ )
 4. Nad prawidłowym przebiegiem Akcji i przyznaniem nagrody będą czuwać Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (Jury). W skład Jury wchodzą 4 osoby (2 osoby ze strony Organizatora oraz 2 osoby ze strony Sponsora) .
 5. Decyzję o wyborze Zwycięzcy podejmuje Jury w 100% samodzielnie na podstawie subiektywnej oceny prac opublikowanych w komentarzu pod postem konkursowym. Nie ma możliwości podważenia wyboru Jury. 
 6. Jury wybierze 1 (słownie: jednego) Zwycięzcę spośród wszystkich zgłoszeń pod konkursowym postem na profilu na Facebooku. 
 7. Nagrodą główną dla zwycięzcy będzie 5000 zł (słownie pięć tysięcy złotych) przekazane w formie przelewu na wskazany przez zwycięzcę rachunek bankowy w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu. Podając numer rachunku bankowego w celu otrzymania nagrody, zwycięzca oświadcza, że właścicielem tego rachunku jest on sam, lub jego przedstawiciel ustawowy. Przelew zostanie zrealizowany do dnia 4.10.2023 r., pod warunkiem dostarczenia do dnia 30.09.2023 r. do godz. 12.00, danych i oświadczeń oraz zgód, wskazanych w pkt. 10 Regulaminu. Za dzień realizacji przelewu uznaje się dzień zlecenia transakcji bankowej przez Organizatora w banku obsługującym wypłatę nagród.
 8. Rezygnacja z części Nagrody oznacza rezygnację z całości Nagrody. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty. 
 9. W celu pozyskania danych niezbędnych do przekazania Nagrody Zwycięzca będzie zobowiązany do kontaktu z Organizatorami Konkursu poprzez wysłanie wiadomości prywatnej wraz z podaniem swojego imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego, numeru rachunku bankowego (zał. 3), przekazania zgody prawnego opiekuna w przypadku, kiedy uczestnik nie ukończył 18 roku życia lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych (zał. 2) oraz oświadczenia dotyczącącego przeniesienia praw do zwycięskiego projektu Influencer Donuta, podpisanego przez Zwycięzcę (zgodnego z zał. 4), a w przypadku gdy Zwycięzca będzie osobą niepełnoletnią także przez prawnego opiekuna (zał. 4) na profil https://www.facebook.com/dootidonuts/. Brak przedstawienia kompletu w/w dokumentów w terminie wskazanym w pkt. 11, będzie uznany za odstąpienie przez Zwycięzcę od udziału w Konkursie oraz będzie skutkować utratą przez niego prawa do Nagrody. 
 10. Termin wysyłania wiadomości mija 30.09.2023 r. o godz. 12:00. Brak przesłania przez Zwycięzcę wiadomości z danymi, wskazanymi w pkt. 10 powyżej, w wyznaczonym przez Organizatora terminie będzie uznany za odstąpienie przez Zwycięzcę od udziału w Konkursie oraz będzie skutkować utratą przez niego prawa do Nagrody. 
 11. Sponsor zastrzega sobie możliwość wprowadzenia do produkcji Donuta inspirowanego zwycięskim projektem Influener Donut.

§ 4 Ochrona danych osobowych

 1. Organizator informuje, że w związku i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu będzie przetwarzać następujące informacje, w tym dane osobowe Uczestników: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu oraz numer rachunku bankowego Uczestnika. 
 2. Klauzula informacyjna dotycząca zbierania i przetwarzania danych osobowych Uczestników (Klauzula RODO) stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Akceptując Regulamin Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z treścią Klauzuli RODO i nie zgłasza w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. 
 3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika w zakresie wskazanym w §4 ust. 1 jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie oraz otrzymania Nagrody. 

§ 5 Obowiązek Podatkowy

 1. Za spełnienie obowiązku podatkowego odpowiedzialny jest wyłącznie Organizator. 
 2. Z powodu wartości Nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do Nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna w kwocie 10% wartości danej Nagrody. Dodana kwota pieniężna nie zostanie wypłacona Zwycięzcy, lecz zostanie pobrana przez Organizatora, przed wydaniem Nagrody, jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej wartości Nagrody,  o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 6 Postępowanie reklamacyjne 

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu, w tym dotyczące decyzji o wykluczeniu z Konkursu mogą być składane przez Uczestników za pomocą wiadomości na Facebooku na oficjalnym profilu Dooti Donuts (https://www.facebook.com/dootidoonuts/) nie później niż do dnia 25.09.2023 r. do godziny 17:00. 
 2. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane personalne Uczestnika, numer telefonu oraz podstawę reklamacji.
 3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż do dnia 27.09.2023 r. do godziny 16:00.
 4. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pomocą wiadomości e-mail do dnia 28.09.2023 r. do godziny 17:00. Decyzje Organizatora w po- stępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie. 
 2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o ewentualnej zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona w treści posta konkursowego.
 4. Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora.
 5. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).
 7. Załączniki do regulaminu: 
  1) Klauzula RODO (pobierz).
  2) Zgoda prawnego opiekuna (pobierz). 
  3) Dane do przelewu (pobierz).
  4) Oświadczenie o przeniesienie praw do zwycięskiego projektu Influencer Donut (pobierz).