Przejdź do treści

REGULAMIN KONKURSU „Choinka Dooti Donuts”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin konkursowy (zwany dalej Regulaminem) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Choinka Dooti Donuts” (zwany dalej Konkursem).
 1. Organizatorem Konkursu jest spółka ADHEADS sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rynek Główny 6, NIP: 6762389850, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000319763, kapitał zakładowy 60.000 PLN (opłacony w całości) (zwana dalej Organizatorem).
 1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie internetowej pod adresem: http://dootidonuts.pl (zwanej dalej Stroną).
 1. Sponsorem nagrody jest właściciel marki Dooti Donuts.
 1. ADHEADS sp. z o.o. organizuje Konkurs w celu propagowania informacji oDooti Donuts.

§ 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej Uczestnikami) mogą być osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych i przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w czasie trwania Konkursu.
 1. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego (tj. rodzica lub opiekuna prawnego), który odbiera dalej zdefiniowaną Nagrodę w przypadku jej wygrania przez osobę niepełnoletnią.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora lub Sponsora, osoby pozostające z tymi podmiotami w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu oraz członkowie rodzin wszystkich wskazanych powyżej osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.
 3. Uczestnik oświadcza, że:
  a) jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, b) zapoznał się z treścią Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu,
  c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje,
  d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§3 Zasady Konkursu

 1. Konkurs rozpocznie się 06.12.2022 r. o godz. 12:00 i będzie trwać do 21.12.2022 r. do godz. 23:59.
 2. Zadaniem uczestników konkursu jest stworzyć autorską świąteczną Choinkę Dooti Donuts na stronie (www.dootidonuts.pl/choinka).
  Następnym krokiem jest opublikowanie w komentarzu pod specjalnie przygotowanym postem konkursowym na profilu społecznościowym marki na Facebooku linku do wygenerowanej grafiki z autorskim projektem Choinki Dooti Donuts.
  Post zostanie opublikowany na Facebooku (https://www.facebook.com/ dootidoonuts/ ) 06.12.2022r. o godzinie 12:00. Komplet wszystkich powyższych elementów nazywany jest dalej Zgłoszeniem.
 3. Każdy użytkownik jest uprawniony do jednego zgłoszenia.
 4. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 22.12.2022 do godziny 17.00 w poście na oficjalnym Fanpage”u Dooti Donuts na Facebooku (https://www.facebook.com/dootidoonuts/ ).
 5. Nad prawidłowym przebiegiem Akcji i przyznaniem nagrody będą czuwać Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (Jury). W skład Jury wchodzą 3 osoby ze strony Organizatora.
 6. Decyzję o wyborze Zwycięzcy podejmuje Jury w 100% samodzielnie napodstawie subiektywnej oceny grafik opublikowanych w komentarzu podpostem konkursowym. Nie ma możliwości podważenia wyboru Jury.
 7. Jury wybierze 1 (słownie: jednego) Zwycięzcę spośród wszystkich zgłoszeńpod konkursowym postem na profilu na Facebooku.
 8. Nagrodą główną będzie Konsola Playstation 5.
 9. Nagroda nie będzie podlegać wymianie na gotówkę ani na inne nagrodyrzeczowe. Rezygnacja z części Nagrody oznacza rezygnację z całości Nagrody. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
 10. W celu pozyskania danych niezbędnych do przekazania Nagrody Zwycięzca będzie zobowiązany do kontaktu z Organizatorami Konkursu poprzez wysłanie wiadomości prywatnej wraz z podaniem swojego imienia i nazwiska oraz adresu korespondencyjnego na profil https://www.facebook.com/dootidonuts/.
 11. Termin wysyłania wiadomości mija 29.12.2022 r. do godz. 14:00. Brak przesłania przez Zwycięzcę wiadomości w wyznaczonym przez Organizatora terminie będzie uznany za odstąpienie przez Zwycięzcę od udziału w Konkursie oraz będzie skutkować utratą przez niego prawa do Nagrody.
 12. Nagrody zostaną dostarczone do Zwycięzcy pocztą na wskazany przez Zwycięzce adres – o wszystkich szczegółach Zwycięzca zostanie poinformowany w wiadomości prywatnej na Facebooku.

§ 4 Dane osobowe

 1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu taki- ch danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1781 ze zm.). 
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przeprowadzane w celu przeprowadzenia Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz dokonania właściwych rozliczeń podatkowych.
 3. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 4. Każdy Uczestnik ma prawo na warunkach określonych w RODO do dostę-pu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) swoich danych; usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego wskazanego w ustawie o ochronie danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa podania danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie i odbiór Nagrody.
 6. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, a po zakończeniu Konkursu i rozpatrzeniu ewentualnej reklamacji – przez okres wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 7. Dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 8. Dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim.

§ 5 Obowiązek Podatkowy

 1. Za spełnienie obowiązku podatkowego odpowiedzialny jest wyłącznie Organizator.
 2. Z powodu wartości Nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do Nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna w kwocie 10% wartości danej Nagrody. Dodana kwota pieniężna nie zostanie wypłacona Zwycięzcy, lecz zostanie pobrana przez Organizatora, przed wydaniem Nagrody, jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej wartości Nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.).

§ 6 Wykluczenie z Konkursu

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu, w tym dotyczące decyzji o wykluczeniu z Konkursu mogą być składane przez Uczestników za pomocą wiadomości na Facebooku na oficjalnym profilu Dooti Donuts (https://www.facebook.com/dootidoonuts/) nie później niż do dnia 05.01.2022 r. do godziny 17:00.
 2. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane personalne Uczestnika, numer telefonu oraz podstawę reklamacji.
 3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż do dnia 09.01.2022 r. do godziny 16:00.
 4. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pomocą wiadomości e-mail do dnia 10.01.2022 r. do godziny 17:00. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy tech- niczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o ewentualnej zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona w treści posta konkursowego.
 4. Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora.
 5. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada2009 roku o grach losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).